Regulamin

 • Nieustannie podnosimy standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

 

 

 

Regulamin​

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Paszek, Firma Leader Company Mateusz Paszek, ul. Wysocka 50, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, NIP 6222824319

 2. Umowa – Zawarcie umowy miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

 3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

POSTANOWIENIE

 

§ 1

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 2. Kupującym może być tylko przedsiębiorcą posiadający rejestr w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jego działalność nie jest zawieszona.

 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, bowiem przepisów tych nie stosuje się do umów zawieranych między przedsiębiorcami.

 4. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer +48503544794, e-mail kontakt@import-leader.pl

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY/ZAKUPU

 

§ 3

 1. Sprzedający prowadzi poprzez portal IMPORT-LEADER.PL sprzedaż Produktów wyszukiwanych na rynku chińskim na indywidualne zamówienie Kupującego. Produkty zamówione przez Kupującego są sprowadzane do Polski dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

§4

 1. Kupujący składa zamówienie na adres mailowy podany na stronie internetowej jako adres do kontaktu.

§5

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od opcji dostawy: Przesyłki lotnicze 14dni, Przesyłki kolejowe 35dni, Przesyłki morskie 50dni

 2. Termin ten liczony jest od otrzymania przez Sprzedającego opłaty

DOSTAWA

 

§6

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.

 2. Czas dostawy określany jest każdorazowo na fakturze VAT.

 3. Sprzedający zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, które ma miejsce z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: opóźnienie w produkcji zamówionego indywidualnie towaru przez producenta, rewizja towaru przez urzędy celne, blokada gospodarki, siła wyższa, kataklizmy, strajki, pandemie, epidemie, wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, wojny. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o mających miejsce opóźnieniach i jego przyczynach niezwłocznie po uzyskaniu takowych informacji.

REKLAMACJE

 

§7

 1. Odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych jest wyłączona. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakość dostarczanych do Kupującego towarów.

 2. Sprzedający wskazuje, że dostarczone produkty mogą różnić się nieznacznie od produktów zamówionych względem kolorystycznym, z uwagi na fakt, iż kolor z fotografii może różnić się od koloru produktu (również ze względu na ustawienia rozdzielczości danego komputera). Sprzedający niniejszym wyłącza odpowiedzialność za tego typu różnice.

 3. Sprzedający wyłącza również swoją odpowiedzialność za różnice na fotografii a faktycznym opakowaniem dostarczonego produktu.

 4. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zamówionych produktów.

 5. Produkty oferowane przez Sprzedającego nie są objęte gwarancją.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§8

 1. Sprzedający jest administratorem ( Inspektor Ochrony Danych Osobowych) danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów tylko w celu realizacji transakcji.

 2. Zbiór danych naszych kontrahentów zgłoszony jest do GIODO ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz dostosowany jest do:

 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe wykorzystane są wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO.

 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

 

INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§9.

 1. Informacje widniejące w serwisie takie jak statystyki zadowolonych klientów, zamówień i obrotu mogą się różnić są one przykładem.

§10

 1. Regulamin został zaakceptowany przez Administratora strony dnia. 11.01.2021